Política de calidade

A política de calidade da Clínica Médico Dental Pardiñas resúmese nos seguintes puntos:

A política de calidade da Clínica Médico Dental Pardiñas resúmese nos seguintes puntos:

1

Enfoque ao cliente

O persoal da Clínica é consciente de quen son os clientes, e da importancia de comprender e satisfacer as súas necesidades e expectativas, tanto actuais como futuras, para asegurar un adecuado funcionamento e desenvolvemento da Clínica.
A partir da determinación da satisfacción obtida polos usuarios da Clínica, poderanse desenvolver accións encamiñadas a mellorar de maneira continua os servizos que se lles ofrecen, atendendo a esas novas necesidades e expectativas transmitidas por eles.

2

Liderazgo

A calidade só pode ser conseguida se toda a organización avanza unida. Por iso, o responsable da Clínica asume o reto de motivar e liderar a todo o equipo humano que a conforma, fomentando á súa vez a aparición de líderes dentro do desenvolvemento de todos os procesos e actividades que levan a cabo.

3

Implicación do persoal

A consecución, mantemento e mellora do nivel de calidade desexado pola Clínica só poderá lograrse co compromiso e participación de todo o persoal, e o aproveitamento do seu potencial creativo e as súas habilidades.
Esta implicación debe lograrse a través da comprensión do efecto que, sobre a calidade do servizo ofrecido pola Clínica, teñen as achegas individuais, a información, a comunicación e a través da acción dos líderes en todas as áreas e niveis da organización.

4

Formación e recursos

Para potenciar o desenvolvemento do persoal e das súas habilidades, de forma que redunde nun desempeño máis eficaz e eficiente, e así dar cumprimento ao compromiso constante coa calidade, planificaranse e desenvolverán as accións formativas que se consideren necesarias.
Estas accións formativas irán dirixidas tanto á formación inicial como á continua, xa sexa relacionada coa xestión da calidade, ou a fomentar a especialización do persoal no desenvolvemento das súas actividades.

5

Responsabilidade e delegación

Cada traballador debe responsabilizarse do adecuado desempeño das funcións que lle corresponden.
Para iso, o responsable da Clínica delega en cada persoa a autoridade para desenvolver as súas funcións asignadas, de forma que se obteñan os resultados previstos.

6

Sistema para a xestión baseado en documentos

A identificación dos procesos e as súas interaccións, xunto coa normalización das metodoloxías de traballo, buscan ofrecer produtos e servizos homoxéneos capaces de satisfacer aos clientes, á vez que preveñen as desviacións con respecto aos obxectivos previstos.
A partir da execución controlada dos procesos e dos rexistros resultantes, xéranse datos e informacións referentes á eficacia do sistema, susceptibles de ser analizadas e que proporcionan a base idónea para a toma de decisións.

7

A mellora continua

Todo o persoal da Clínica, independentemente de cales sexan as súas funcións e responsabilidades, debe analizar os datos á súa disposición referentes ás actividades que realiza en busca de oportunidades de mellora.
Só mellorando de forma continua os procesos, métodos, servizos, etc., pódese garantir unha maior eficacia interna, unha mellor resposta ás expectativas dos clientes e, por tanto, a mellora da súa satisfacción.
Por este motivo, a mellora continua debe ser un obxectivo permanente de todos, e referido a todas as actividades desenvoltas na Clínica.

8

Compromiso de cumprimento de requisitos

O director da Clínica comprométese a cumprir os requisitos legais e regulamentarios que lle son de aplicación.

Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental