Política de privacidade

Política de privacidade

Mediante o presente texto infórmase os usuarios desta web das condicións xerais que rexen para a súa utilización e consulta.

Estas supoñen por parte dos usuarios a aceptación plena das condicións expostas neste documento.

O visitante comprométese a utilizar esta web e os servizos que se ofrecen de conformidade coa lei, estas condicións xerais, así como coa moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

O usuario obrígase a indemnizar á Clinica Pardiñas por calquera dano ou prexuízo que puidese ocasionar polo uso desta web, infrinxindo a legalidade vixente.

Tamén se informa neste documento das condicións particulares que rexen para a contratación de determinados servizos que se ofrecen nesta web.

Clinica Pardiñas resérvase o dereito de modificar as condicións legais que se expoñen neste documento sen aviso previo/previo aviso.

Propiedade Legal e Copyright. Limitación de responsabilidade

A páxina web Clínica Dental Pardiñas co seu texto, fotografías, e debuxos atópase protexido no rexistro de propiedade intelectual con número de asento rexistral 03/2012/1284.
Salvo autorización previa, expresa e por escrito prohíbese calquera transmisión, cesión, venda, aluguer e/ou exposición pública desta web ou calquera parte da mesma.
Clinica Pardiñas resérvase o dereito de modificar o contido da web sen aviso previo/previo aviso e sen ningún tipo de limitación.
A entidade declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/ou continuidade desta web e dos servizos que se ofrecen nela.
As persoas ou empresas que remitan calquera tipo de información a Clinica Pardiñas comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.
Se vd. cre que calquera contido e/ou información desta web vulnera un dereito lexítimo ou a legalidade vixente non dubide en contactar connosco:
Entidade: * Clínica Pardiñas
Persoa de Contacto: * José Pardiñas Arias*
Dirección Postal:
Real 66, 3º, 15003 A Coruña

Teléfono: +34 981 214 000
E-mail: clinicapardinas@clinicapardinas.com
As condicións xerais expostas neste documento réxense pola lei española.

Política de protección de datos personais

Clínica Médico Dental Pardiñas situada na Coruña (España) e titular do dominio www.clinicapardinas.com, é titular tamén da base de datos xerada cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios.

INFORMACIÓN ADICIONAL – PROTECCIÓN DE DATOS
¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
IDENTIDAD: CLÍNICA DENTAL PARDIÑAS - LÓPEZ, S.L.
DNI/CIF: B70073200
DIRECCIÓN POSTAL: CALLE REAL, N 66, 3º, 15003 DE CORUÑA (A CORUÑA)
CORREO ELECTRÓNICO:
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
• Para la prestación del servicio sanitario que usted ha requerido
• Para comunicarle la disponibilidad de sus pedidos
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
• Los datos relativos a prestaciones sanitarias, durante un plazo mínimo de 5 años a contar desde la última prestación asistencial, en cumplimiento de la Ley 41/2002.
• Las facturas, durante un plazo mínimo de 10 años, según Código Penal, Normativa contable tributaria, Código de Comercio, Normativa IVA, LIS, etc.
• Los datos utilizados para fines comerciales y publicitarios, mientras dure el tratamiento.
• Durante un plazo mínimo de 5 años a contar desde la última prestación asistencial, en cumplimiento de la Ley 41/2002
• Las recetas en papel se conservarán entre 3 meses y 5 años, según el tipo de receta, según RD1718/2010 y RD1675/2012
• Las recetas electrónicas, únicamente durante el tiempo requerido para realizar la dispensación
• Los datos utilizados para recordatorios de vacunas, fines comerciales y publicitarios, mientras dure el tratamiento.
• Los datos utilizados para envío de circulares y recordatorios de caducidades de permisos y/o licencias, mientras dure el tratamiento.
• Durante un plazo mínimo de 10 años el contenido de los informes emitidos, incluidos los dictámenes de los facultativos, médicos y psicólogos que hayan intervenido en el reconocimiento, los informes complementarios que, en su caso, se hayan presentado para la correcta elaboración de la prueba psicofísica, según el RD170/2010
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
• La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
• Las facturas se mantendrán a disposición de los órganos de inspección con competencia en la materia, como la administración tributaria
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
• Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen
• Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos
• Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo
• Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
• Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada
• Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
• Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y automatizado
• Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la dirección postal previamente indicada, o a través del correo electrónico.
• Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid)

Síganos

Na nosa canle de Youtube, a canle de odontoloxía máis grande a nivel mundial, atopará numerosos vídeos en 3D con explicacións detalladas de máis de 80 tratamentos distintos e subtitulados en 15 idiomas diferentes, ademáis de información sobre procedementos, enfermidades e curiosidades dentais.

Logo Dentalk

Proxecto da Clínica Médico Dental Pardiñas onde resolvemos dudas e preguntas máis frecuentes sobre temas de saúde bucodental